Vivenda unifamiliar entre medianeiras

Vivenda unifamiliar entre medianeiras

Ficha técnica

Autores:

PABLO FALCÓN ARQUITECTURA
Pablo Falcón Nóvoa

Cálculo estructura de madeira:

Pablo Falcón Nóvoa

Empresas madeira:

Maderas Rubén
 

Promotor:

Antonio Andrés Ferreiro Rodríguez

Construtora:

COFERVI 

Situación:

Ourense

Ano:

2020

Superficie:

134 m2

Descrición

Memoria

Soar urbano entre medianeras á beira do río Barbaña, que atravesa a cidade de Ourense en dirección norte-sur ata desembocar no Miño. Dimensións: 6,70 metros entre lindeiros e 10 metros de profundidade edificable entre a rúa e a beirarrúa traseira dun paseo fluvial, que nunca estará rematada, xa que desaparece na nova formulación, en fase de aprobación.
O deseño da casa plantexa a contención e a abstracción como linguaxe a empregar fronte aos excesos formais e ás diversas intervencións existentes no barrio.
Un dos temas centrais do proxecto é a inclusión na edificación dun patio aberto que fará a función de recibidor, espazo semiprivado de transición entre exterior e interior, aparcamento ocasional e, á súa vez, permitirá que entre luz á planta semisoto.
As estancias principais, o salón da planta baixa e o estudo no semisoto, abrense cara á beira do río Barbaña, con grandes ventás, privatizando aínda máis a parte dianteira da vivenda, que se orienta máis cara ao patio interior que a propia rúa.
Os cerramentos: un sistema de armazón de madeira lixeira, cuberto no exterior por chapa metálica minionda, madeira de iroco e grandes paneis de vidro.
A estrutura: piares metálicos e lousas de madeira maciza, en estancias e formigón no núcleo central e servizos.
As instalacións: a procura da eficiencia enerxética lévanos a propoñer un sistema de calefacción mediante bomba de calor aerotérmica e chan radiante.

Estrutura

No referente á estrutura horizontal dos pisos emprégase un sistema que consiste na instalación duns forxados macizos de madeira, biapoyados sobre perfís metálicos IPE e angulares de diversas medidas.
Este forxado está formado por pezas de madeira aserrada, en leste caso abeto, de clase resistente C30, de 70 mm de ancho e altos variables, cepilladas nas catro caras, decaladas unhas das outras, aparafusadas entre si mediante tirafondos de 6 mm de aceiro galvanizado e longo 220 mm., recubertas por unha capa de compresión de formigón.
A maiores, unha malla de aceiro de 10 mm de diámetro para evitar fisuraciones e uns conectores perforados, de aceiro de 5 mm de espesor de aceiro galvanizado, inseridos na madeira mediante un corte de serra do mesmo espesor, garanten o comportamento solidario entre madeira e formigón. A cara inferior do forxado queda vista.
As vantaxes inherentes ao sistema é a obtención dun comportamento estático e un momento de inercia mellorado respecto ao da sección de madeira equivalente, grazas ao decalaje das pezas. A maiores, grazas ao relevo dentado, obtense un acabado inferior que proporciona un excelente acondicionamento acústico e un acabado inferior de gran elegancia.
Na parte central, nas estancias non vivideras, correspondendo ás zonas húmidas e as escaleiras, empréganse laxas de formigón de 15 cm, que dan arriostramiento e rixidez a toda a estrutura.

Sistema Estrutural

Estrutura horizontal: Forxado mixto madeira-formigón formado por laxa bidireccional de pezas de distinto canto de madeira aserrada unidas mediante tirafondos e capa de formigón armado con conexións metálicas.

Produto  1:  Madeira maciza clase resistente C30

Clase de servizo: 2*    Clase de uso: 2*

Especie: Abies alba

Tratamento: Funxicida e insecticida aplicado na superficie e rematado con dúas capas de pintura branca

* Consideráronse clase 2 pola posibilidade de condensacións ocasionais no forxado debido a calefacción por chan radiante.

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

Premio Gran de Area de Aportación á Arquitectura 2021