Guía para o fomento da madeira na contratación pública de edificacións sustentables

Guía

O obxectivo desta publicación é realizar recomendacións para a utilización da madeira na preparación dos contratos ou concesións de obras públicas das entidades do sector público autonómico e local de Galicia.

Propóñense cláusulas ou criterios técnicos para o deseño, construción, renovación e xestión de edificios e obras para reducir o seu impacto ambiental e climático e incentivar o desenvolvemento de produtos e tecnoloxías verdes no sector forestal. Os órganos de contratación poderán elixir en que obxectivo ou obxectivos quérense centrar á hora de preparar o contrato, definindo consecuentemente os pregos de prescricións técnicas e/ou os pregos de cláusulas administrativas particulares. 

A elaboración desta Guía realízase con vocación de mellora continua.

Referencia completa

CENTRO DE INNOVACIÓN E SERVIZOS TECNOLÓXICOS DA MADEIRA DE GALICIA (CIS-Madeira) pertencente á Axencia Galega da Industria Forestal, da Consellería do Medio Rural, en colaboración coa Fundación Universidade da Coruña.

Guía para o fomento da madeira na contratación pública de edificacións sustentables