INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia – Axencia Galega da Industria Forestal
Finalidades do tratamento Xestión da súa solicitude para rexistrarse como usuario no portal web.

Lexitimación para o tratamento

Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos baseado na Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración.
Consentimento outorgado pola persoa interesada para a publicación da imaxe no perfil do usuario, no seu caso.

Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, as persoas interesadas poderán retirar o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa solicitude a xera.cmr [at] xunta.gal (xera[dot]cmr[at]xunta[dot]gal). A retirada do consentimento non afectará a licitude do tratamento baseada no consentimento previo á súa retirada.

Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos